top of page
terrestre-ftl-sydel.jpg

Logjistike dhe Magazinim

Duke shfrytezuar eksperiencen shume vjecare ne transport Ermir ka arrituar ne vite te shtoje gamen e produkteve per transport. Ermir ben transport ne te gjitha fushat e materialere te ndertimit, si interte, cimento, hekur. Po ashtu ben transport edhe per mjete te renda me rimorkio dhe eshte licensuar per transportin e mbetjeve metalike dhe mbetjeve te rrezikshme.

Mjetet

600.jpg
020320240_1648217918988_509c4f.jpg
22222.jpg
BONIFICA-SERBATOI-PROVE-DI-TENUTA-SMALTIMENTO-FONDAMI.png

Me shume se njezet koka kamionesh

Bote per transport rifuzho cimento

Rimorkio per Transport Inertesh 

Rimorkio per Transport Skrapi 

Rimorkiator Per Pesha te Renda

bottom of page